dilluns, 06 juliol 2015 08:34

Alcaldia

ALCALDE

D. José Martínez Melchor

TINENCES D´ALCALDIA

1ª D. José Manuel Navarro Arnau

2ª D. Erik Segarra Marco

 

dilluns, 21 novembre 2016 11:10

Ple Municipal

 

El Ple és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans. Està integrat pels Regidors triats en les eleccions municipals:

PSOE: José Martínez Melchor (Alcalde-President), José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Mª Teresa Pines Chalmeta y Samuel Conesa Hernández.

Esquerra Unida: Erik Segarra Marco.

Ciudadanos: Manuel Blasco Felip.

PP: Vicente Martínez Mus (portavoz), Guzmán Vicente Hernández (portavoz suplente), Marta Lapuerta Arnau y Fernando Gimenez Gallego.

Està presidit per l'Alcalde i les seues sessions són públiques, no obstant això, pot acordar-se per majoria absoluta el caràcter secret del debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d'alguna persona.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries són aquelles que se celebren periòdicament. La periodicitat de les sessions es fixa per acord del Ple. Les extraordinàries són aquelles que no obeïxen a una periodicitat preestablida, se celebren, quan així ho decidix l'Alcalde o ho sol·licita, almenys, la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

Els acords adoptats en el Ple, queden reflectits en les Actes del Ple, les quals poden ser consultades en Seu Electrònica -> Tauler d'Anuncis -> Organs de Govern

Addicionalment, des de l´any 2016, les sessions del Ple són grabades i poden ser reproduïdes al següent enllaç de video-actes.

 

dilluns, 07 setembre 2015 00:00

Regidories

REGIDORIES:

  • FESTES, PERSONAL E INTERIOR    Regidor delegat: José Manuel Navarro Arnau

 

  • SERVICIS MUNICIPALS, SERVICIS SOCIALS, MAJORS I AMES DE CASA, SANITAT, MEDI AMBIENT, AGRICULTURA, RESIDUS I URBANISME  Regidora delegada: Patrocinio Valls Abad

 

  • ESPORTS I JOVENTUR   Regidor delegat: Samuel Conesa Hernández

 

  • PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TURISME I PLATGES, COMERÇ, SUBMINISTRAMENTS I CONTRACTACIÓ, HISENDA I COMPTES, PROMOCIÓ INDUSTRIAL, DESENVOLUPAMENT I TREBALL  Regidora delegada: Mª Teresa Pines Chalmeta

 

  • EDUCACIÓ, CULTURA I NOVES TECNOLOGIES   Regidor delegat: Erik Segarra Marco

 

 

 

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Comisions informatives


INTERIOR I FESTES

Competències: Festes, interior, personal i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Samuel Conesa Hernández, Erik Segarra Marco, Vicente Martínez Mus, Guzmán Vicente Hernández i Manuel Blasco Felip.

Suplents: Mª Teresa Pinés Chalmeta,  Marta Lapuerta Arnau, Fernando Giménez Gallego.

Secretaria: Manuel Vte Gil González / Francisco Javier Tortosa Gassó


SERVICIS MUNICIPALS, ASSUMPTES SOCIALS, AGRICULTURA, URBANISME I MEDI AMBIENT

Competències: Servicis municipals, servicis socials, inmigració, majors, mestresses de casa, sanitat, medi ambient, agricultura, residus, urbanisme i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Patrocinio Valls Abad, Mª Teresa Pinés Chalmeta, José Manuel Navarro Arnau, Erik Segarra Marco, Vicente Martínez Mus, Fernando Giménez Gallego, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Samuel Conesa Hernández, Marta Lapuerta Arnau, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Francisco Javier Tortosa Gassó / Manuel Vte. Gil González.


JOVENTUT I ESPORTS

Competències: Joventut, esports i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Samuel Conesa Hernández, Mª Teresa Pinés Chalmeta, Patrocinio Valls Abada, Erik Segarra Marco, Fernando Giménez Gallego, Marta Lapuerta Arnau, Manuel Blasco Felip.

Suplents: José Manuel Navarro Arnau, Vicente Martínez Mus, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Francisco Javier Tortosa Gassó.


EDUCACIÓ, CULTURA I NOVES TECNOLOGIES

Competències: Educació, cultura, noves tecnologies, i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Erik Segarra Marco, José Manuel Navarro Arnau, Mª Teresa Pinés Chalmeta, Patrocinio Valls Abad, Marta Lapuerta Arnau, Guzmán Vicente Hernández, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Samuel Conesa Hernández, Vicente Martínez Mus, Fernando Giménez Gallego.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Yolanda Almansa Saura.


HISENDA (COMISIÓ ESPECIAL DE COMPTES), COMERÇ, TURISME, INDUSTRIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Competències: Participació ciutadana, turisme, platges, comerç, subministraments, contractació, hisenda, comptes, promoció industrial, desenvolupament, treball i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Mª Teresa Pinés Chalmeta, José Manuel Navarro Arnau, Samuel Conesa Hernández, Erik Segarra Marco, Vicente Martínez Mus, Marta Lapuerta Arnau, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Patrocinio Valls Abad, Fernando Giménez Gallego, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Salvador Almarche García / Francisco Javier Tortosa Gassó.