Print this page
divendres, 22 agost 2014 12:50

Pla General d´Ordenació Urbana

 

La tramitació del Pla General d´Ordenació Urbana de Chilches/Xilxes que substituirà les vigents Normes Subsidiaries va iniciar la seua tramitació amb el document de Concert Previ del Pla General, que va ser remès, en data 21 de desembre de 2005, a l'administració autonòmica per a la seva consideració, i previ informe del Director General de Planificació i Ordenació Territorial, per la Comissió Territorial d'Urbanisme, en data 30 de gener de 2006, es va adoptar acord de superació de la fase de Concert Previ.

Redactat el Pla General d'aquest Municipi, per acord del Ple de l'Ajuntament de data 26 de juliol de 2006, es va sotmetre a informació pública, sol·licitant els corresponents informes sectorials a les administracions competents, empreses que gestionen i/o exploten infraestructures de serveis declarats essencials o d'utilitat pública i dictamen als municipis confrontants.

Conclosos els tràmits anteriors, el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30 de novembre de 2006 va acordar aprovar provisionalment el Pla General i elevar l'expedient a la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, amb la finalitat de que resolgués sobre la seva aprovació definitiva. 

La Direcció general de Gestió del Mitjà Natural -Àrea d'Avaluació Ambiental-, prèvia consideració de la documentació tècnica remesa per l'Ajuntament com a constitutiva del Document Inicial o Consultiu del Pla General, va emetre el document de referència el 12 de juliol de 2010, imprescindible per continuar els tràmits d'avaluació ambiental.

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2013, es va aprovar, en relació amb l'Estudi de Paisatge, el pla de participació pública, la memòria del pla i l'enquesta sobre el paisatge de Xilxes/Xilxes, publicant-se en la web municipal, en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

La Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient regula en l'actualitat l'avaluació ambiental dels plans urbanístics, exigint-se en el seu article 8 que s'elabori un informe de sostenibilitat ambiental.

L'equip redactor del Pla General de Xilxes/Xilxes, a l'efecte de donar compliment al que es disposa en la referida norma i altra d'aplicació ha presentat els següents documents:

Versió preliminar del Pla General 
Informe de Sostenibilitat Ambiental
Estudi de Paisatge 
Resto d'annexos (Estudi Acústic, Estudi de *Inundabilidad, Estudi de Sostenibilitat Econòmica i Estudi de Tràfic)
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 28 de novembre de 2013, va acordar sotmetre a informació pública durant un període de seixanta dies aquesta documentació, publicant anunci en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Butlletí Oficial de la Província de Castelló, diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat (Periòdic Mediterrani), en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal indicant que, durant el termini anteriorment indicat, el document diligenciat i complet estarà dipositat, per a la seva consulta pública en horari d'oficina, de 09.00 a 14.00 hores, en la Secció d'Urbanisme de l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes, convidant a qualsevol interessat a intervenir en el procés de participació ciutadana mitjançant la presentació de quantes al·legacions, observacions i suggeriments s'estimin oportunes, que hauran de ser degudament tingudes en compte i contestades.

Així mateix, es va acordar iniciar la fase de consultes de la versió preliminar i de l'informe de sostenibilitat ambiental, remetent a les administracions publiques afectades i al públic interessat còpia dels documents en format digital, i concedint un termini de 60 dies a explicar des de la seva recepció perquè puguin examinar la documentació i formular les observacions que estimin oportunes, de conformitat amb l'art. 10 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril i 83 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

Després de la recepció dels corresponents Informes Sectorials i les Al.legacions correponents es conforma una nova versió del Plan General, juntament amb el "informe d´al.legacions i altra normativa ambiental, que en Sessió Plenària del 31 de juliol de 2014 mitjançant l´acord Nº74/14 és aprovat provisionalment.

Aquests documents han estat remesos a l´Organisme Ambiental competent perquè procedeixi a la formulació de la Declaració Ambiental Estratègica d´acord amb el que es disposa en la Llei 9/2006, de 28 d´abril, sobre avaluació de determinats plans i programes en el medi ambient.

 

Documentació

La documentació íntegra del Pla General aprovat provisionalment pot descargar-se en els següents enllaços:

 

Tomo 1: Memòria

Tomo 2: Plànols

  1. Plànols d'Informació
  2. Plànols d'Ordenació 1
  3. Plànols d'Ordenació 2

Tomo 3: ISA

  1. Informe de sostenibilitat ambiental
  2. Anexe. Estudi arqueològic

Tomo 4: Estudi de paisatje

Tomo 5: Anexes

  1. Acústic i anexe
  2. Inundabilitat
  3. Red Natura
  4. Sostenibilitat Econòmica
  5. Tràfic

Tomo 6: Informe d'al.legacions

Tomo 7: Proposta de memòria ambiental

 

Read 1166 times Last modified on dimecres, 24 setembre 2014 13:01