dissabte, 01 gener 2011 00:00

Presentació del Banc de Terres

Amb la finalitat de fomentar l’ús de parcel·les agrícoles del terme municipal, afavorint el cultiu i la continuïtat de l’activitat agrària a Xilxes/Chilches, per l’Ajuntament s’ha aprovat esta iniciativa dirigida a ser un instrument públic d’intermediació entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques.

L’objectiu és facilitar el contacte entre propietaris i arrendataris de terrenys rústics a fi que arriben a un acord que possibilite el cultiu adequat del terreny.

Els destinataris actius del Banc de Terres de Xilxes/Chilches són, entre altres, els següents:

  • Agricultors que vullguen augmentar la superfície de les seues explotacions.

  • Jóvens que vullguen dedicar-se a l’activitat agrícola.

  • Cooperatives agràries que pretenguen augmentar la seua base territorial.

  • Empreses agroalimentàries que pretenguen iniciar explotacions.

  • Els propietaris de terrenys rústics que no desitgen cultivar personalment les seues terres.

Transcorregut prou espai de temps per a la utilització d’esta iniciativa pels titulars de terrenys sense cultivar i davant de l’actual increment constant de parcel·les en les dites condicions en el terme municipal i la insuficient demanda del servici, per este Ajuntament s’ha estimat necessari establir una regulació bàsica d’esta figura addicionant-li noves funcionalitats, per a la qual cosa s’ha redactat i aprovat el Reglament Local Regulador del Servici Municipal del Banc de Terres que pot consultar ací.

L’objectiu d’este Reglament està constituït per la regulació de la intermediació entre titulars i arrendataris de parcel·les del terme municipal a efectuar per l’Ajuntament, com a mitjà de frenar la pèrdua de superfície agrària, facilitant la relació entre propietaris i agricultors, així com l’ordenació, administració i adjudicació "en precari" de les parcel·les procedents de les cessions efectuades per aquells a favor de l’Ajuntament de Xilxes/Chilches per a la seua posterior cessió i aprofitament per part dels agricultors interessats.

Qualsevol interessat podrà acudir a l’Ajuntament, departament de servicis agraris, formalitzant la sol·licitud corresponent d’acord amb el model oficial que se li facilitarà en les dependències municipals.

Read 2016 times Last modified on dijous, 07 març 2013 08:54
More in this category: Procediment General »