dissabte, 01 gener 2011 00:00

Taxes

OT01 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de tramitació d'expedients d'activitats sotmeses a instruments d'intervenció ambiental i d'obertura d'establiments públics

OT02 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l’exhibició d’anuncis i publicitat

OT03 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per servicis urbanístics

OT04 Ordenaza Fiscal reguladora de la taxa per tinença d’animals potencialment perillosos

OT05 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal

OT06 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per reconeixement de finques

OT07 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per distribució d’aigua, inclosos els drets d’enganxada i utilització de comptadors

OT08 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu

OT09 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques

OT10 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i la resta de vehicles de lloguer

OT11 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies

OT12 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per estesos

OT13 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per veu pública

OT14 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per activitats esportives

OT15 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses o entitats

OT16 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

OT17 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici d’arreplegada domiciliària de fem o residus sòlids urbans

OT18 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques

OT19 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis o realització d’activitats servicis de clavegueram

OT20 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici o realització d’activitats de cementeris municipales

OT22 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització per empreses que presten el servici de telefonia mòbil

OT23 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de celebracions de matrimonis civils

OT24 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública

OT25 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal.lacions culturals municipals

Read 4233 times Last modified on dimarts, 03 febrer 2015 11:30