dissabte, 01 gener 2011 00:00

Normativa

Normativa i regulació

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article 4 conferix als a Municipis, en la seua qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, i dins de les seues competències, la potestat reglamentària. 

Esta potestat es manifesta a l'exterior a través de l'aprovació d'Ordenances, Reglaments i Bans que, segons l'article 84 de la mateixa llei, constituïxen una forma d'intervenció de les Corporacions Locals en l'activitat dels ciutadans.

Les Ordenances Municipals són normes jurídiques generals i obligatòries de caràcter subordinat a les Lleis, establides per les entitats locals, en el marc de les seues competències, i en relació als interessos públics que els estan encomanats.

 

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Taxes

OT01 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de tramitació d'expedients d'activitats sotmeses a instruments d'intervenció ambiental i d'obertura d'establiments públics

OT02 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l’exhibició d’anuncis i publicitat

OT03 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per servicis urbanístics

OT04 Ordenaza Fiscal reguladora de la taxa per tinença d’animals potencialment perillosos

OT05 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal

OT06 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per reconeixement de finques

OT07 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per distribució d’aigua, inclosos els drets d’enganxada i utilització de comptadors

OT08 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu

OT09 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques

OT10 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i la resta de vehicles de lloguer

OT11 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies

OT12 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per estesos

OT13 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per veu pública

OT14 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per activitats esportives

OT15 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses o entitats

OT16 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

OT17 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici d’arreplegada domiciliària de fem o residus sòlids urbans

OT18 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques

OT19 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis o realització d’activitats servicis de clavegueram

OT20 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici o realització d’activitats de cementeris municipales

OT22 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització per empreses que presten el servici de telefonia mòbil

OT23 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de celebracions de matrimonis civils

OT24 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública

OT25 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal.lacions culturals municipals

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Ordenances Generals

OG01 Ordenança General de la gestió de residus inerts de la construcció

OG02 Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos

OG03 Ordenança General de trànsit i seguretat vial

OG04 Ordenança General reguladora concessió de subvencions

OG05 Ordenança General Reguladora de les Mesures de Protecció i Seguretat en les Obres de Construcció

OG06 Ordenança Municipal del Servici Públic d’abastiment i Sanejament d’Aigües

OG07 Ordenança Reguladora de la Neteja i Tanca de Solares

OG08 Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària

OG09 Ordenança General Reguladora dels Usos i Costums del Medi Rural

OG10 Ordenança Reguladora del Cartell d’Obra

OG11 Ordenança Reguladora del Servici d’Ajuda a Domicili

OG12 Reglament Cadafales i Instal·lacions de Protecció per a Espectacles Taurins

OG13 Reglament Bàsic d’Ús i Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals

OG14 Reglament d’Honors i Distincions

OG16 Reglament de l’Arxiu Municipal

OG17 Reglament del Servici d’Arreplega de Residus Urbans, Neteja Viària i Ornament Públic

OG18 Reglament Regulador dels Servicis Funeraris Municipals

OG19 Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal

OG20 Reglament Regulador del Servici de la Piscina Municipal del Complex Residencial El Cacahuar

OG21 Reglament de Règim Interior del Club de Convivència "Associació Local de Jubilats i Pensionistes de Chilches/Xilxes La Sort"

OG22 Reglament de la Biblioteca Pública Municipal

OG23 Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals

OG24 Reglament de Participació Ciutadana

OG25 Reglament Municipal de les Agrupacións Locals de Voluntaris de Protecció Civil

OG26 Ordenança Municipal Reguladora de l’Administració Electrònica

OG27 Reglament local regulador del Servici Municipal del Banc de Terres

OG28 Reglament del Registre de Personal

OG29 Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals de Companyia

OG30 Ordenança de Protecció i Pràctica Esportiva de la Columbicultura i el Colom Esportiu

OG31 Ordenança Municipal d'Obres i Activitats de l'Ajuntament de Chilches/Xilxes

OG32 Ordenança Reguladora dels Usos i Aprofitaments de les Platges de Chilches/Xilxes

OG33 Ordenança sobre Transparència i Accés a la Informació Pública

OG34 Ordenança Municipal per a la Prevenció i Control de Mosquits

OG35 Reglament Regulador del Servici de la Unitat de Respir Familiar