dissabte, 01 gener 2011 00:00

Components Consell Agrari Municipal

President:

 • En Erik Segarra Marco, President per delegació de l'Alcaldía

Vocals:

 • Na Patro Valls Abad, Representant del Partit Socialista Obrer Espanyol
 • En Sergio Alejos Hernández, Representant del Partit Compromís
 • En Guzmán Vicente Hernández, Representant del Partit Popular
 • En Vicente Monzonís Girona, Representant de la Unión General de Treballadors
 • En José María Martínez Bargues, Representant de la Comunitat de Ramaders de Xilxes
 • En Vicente Planes Mechó, Representant de la Societat de Regants de Xilxes
 • En Pedro Talavera Soriano, Designat com Agricultor Profesional
 • En Isidro Martínez Díaz, representant de la Unió de Llauradors i Ramaders
 • En Ginés Carrión Romero, Representant de la Federació Provincial de Agricultors i Ramaders de Castelló (FEPAC-ASAJA)
 • En Manuel Cabañero Reolí, Tècnic Agrícola

Secretària:

 • Na María del Carmen Melchor Tel, per delegació del Secretari de l'Ajuntament
dissabte, 01 gener 2011 00:00

Informació General

Ubicació del departament de Servicis Agraris

Pl Espanya, 5

12592 - Chilches/Xilxes

Tel. 964 590 002

E-mail: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Personal Responsable

Sra. Mª Carmen Melchor Tel

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Comisions del Consell Agrari Municipal

CONSELL AGRARI MUNICIPAL PER COMISSIONS

PRESIDENT DE TOTES LES COMISSIONS

 • En Erik Segarra Marco

COMISSIÓ DE CAMINS, DESAIGÜES I DELIMITACIONS

 • En Pedro Talavera Soriano
 • En Vicente Planes Mechó
 • En Manuel Cabañero Reolí

COMISSIÓ DE RAMADERIA

 • En José María Martínez Bargues
 • En Guzmán Vicente Hernández
 • En Ginés Carrión Romero
dissabte, 01 gener 2011 00:00

Reglament del Consell Agrari Municipal

Arrel de l'entrada en vigor de la Llei 5/1995, de 20 de març, van ser constituïts els Consells Agraris municipals, a fi de fomentar la participació dels òrgans de govern, molt pròxims als ciutadans, en l'organització del sector agrari.

A Xilxes va ser instaurat mitjançant un acord plenari de l'Ajuntament de data 28 de febrer de 1996, en el que es va aprovar la creació del Consell Agrari Municipal de Chilches i els Estatuts que el regirien.

Descarrega del Reglament

El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim ha prorrogat l'homologació del contracte-tipus de compravenda de collita de taronges i grup mandarines a pes, per a la seva comercialització en fresc per a la campanya 2011/2012, mitjançant l'Ordre ARM/2244/2011, de 20 de juliol, publicada al BOE núm. 189 del 8 d'agost de 2011.

Descarregar contracte

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Productes Fitosanitaris

Informació rebuda de l'Àrea de Protecció Agroalimentària del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

"D'acord amb l'última reunió legislativa comunitària sobre la revisió de les substàncies actives, celebrada els dies 19 i 20 de maig, s'acompanya actualitzada amb les votacions, la llista de substàncies incloses, excloses i en fase de revisió comunitària, indicant-se que s'han inclòs en llista positiva les següents: Tritosulfurón, Fuberidazol, Flutolanil, Benfluralina, Fluazinam i Mepiquat.

S'han exclòs les següents:Buprofezin, Butralina, Cianamida, Diclobenil, Dicloran, Dicofol,Diniconazol, Metil bromido, Propaclor, Propanil, Triciclazol, Triflumizol, Beauveria brogniartii i Permanganat potàssic".

Veure relació

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Presentació del Banc de Terres

Amb la finalitat de fomentar l’ús de parcel·les agrícoles del terme municipal, afavorint el cultiu i la continuïtat de l’activitat agrària a Xilxes/Chilches, per l’Ajuntament s’ha aprovat esta iniciativa dirigida a ser un instrument públic d’intermediació entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques.

L’objectiu és facilitar el contacte entre propietaris i arrendataris de terrenys rústics a fi que arriben a un acord que possibilite el cultiu adequat del terreny.

Els destinataris actius del Banc de Terres de Xilxes/Chilches són, entre altres, els següents:

 • Agricultors que vullguen augmentar la superfície de les seues explotacions.

 • Jóvens que vullguen dedicar-se a l’activitat agrícola.

 • Cooperatives agràries que pretenguen augmentar la seua base territorial.

 • Empreses agroalimentàries que pretenguen iniciar explotacions.

 • Els propietaris de terrenys rústics que no desitgen cultivar personalment les seues terres.

Transcorregut prou espai de temps per a la utilització d’esta iniciativa pels titulars de terrenys sense cultivar i davant de l’actual increment constant de parcel·les en les dites condicions en el terme municipal i la insuficient demanda del servici, per este Ajuntament s’ha estimat necessari establir una regulació bàsica d’esta figura addicionant-li noves funcionalitats, per a la qual cosa s’ha redactat i aprovat el Reglament Local Regulador del Servici Municipal del Banc de Terres que pot consultar ací.

L’objectiu d’este Reglament està constituït per la regulació de la intermediació entre titulars i arrendataris de parcel·les del terme municipal a efectuar per l’Ajuntament, com a mitjà de frenar la pèrdua de superfície agrària, facilitant la relació entre propietaris i agricultors, així com l’ordenació, administració i adjudicació "en precari" de les parcel·les procedents de les cessions efectuades per aquells a favor de l’Ajuntament de Xilxes/Chilches per a la seua posterior cessió i aprofitament per part dels agricultors interessats.

Qualsevol interessat podrà acudir a l’Ajuntament, departament de servicis agraris, formalitzant la sol·licitud corresponent d’acord amb el model oficial que se li facilitarà en les dependències municipals.

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Procediment General

Alta de parcel·les

Els propietaris de parcel·les rústiques que desitgen cedir en arrendament a un tercer o "en precari" a l’Ajuntament, han de comunicar-ho a través d’un formulari d’alta en el Registre del Banc de Terres.

Les dades referents al terreny que figuren en este Registre, seran públics.

Sol·licitud de finques

Qualsevol interessat a treballar alguna de les parcel·les que figuren en este Banc de Terres, haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament a través del formulari corresponent sol·licitant les dades de contacte del propietari.

D’esta manera es facilita el contacte entre arrendador i arrendatari.

Baixa de parcel·les

El propietari sol·licitarà, a través del formulari corresponent, la baixa en el Registre del Banc de Terres de les parcel·les que prèviament haja donat d’alta, si es produïx qualsevol dels motius següents:

 • Ha venut la parcel·la
 • Ha arrendat la parcel·la
 • Ja no desitja disposar-la en arrendament