Banco de Tierras

Banco de Tierras (2)

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Presentació del Banc de Terres

Amb la finalitat de fomentar l’ús de parcel·les agrícoles del terme municipal, afavorint el cultiu i la continuïtat de l’activitat agrària a Xilxes/Chilches, per l’Ajuntament s’ha aprovat esta iniciativa dirigida a ser un instrument públic d’intermediació entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques.

L’objectiu és facilitar el contacte entre propietaris i arrendataris de terrenys rústics a fi que arriben a un acord que possibilite el cultiu adequat del terreny.

Els destinataris actius del Banc de Terres de Xilxes/Chilches són, entre altres, els següents:

  • Agricultors que vullguen augmentar la superfície de les seues explotacions.

  • Jóvens que vullguen dedicar-se a l’activitat agrícola.

  • Cooperatives agràries que pretenguen augmentar la seua base territorial.

  • Empreses agroalimentàries que pretenguen iniciar explotacions.

  • Els propietaris de terrenys rústics que no desitgen cultivar personalment les seues terres.

Transcorregut prou espai de temps per a la utilització d’esta iniciativa pels titulars de terrenys sense cultivar i davant de l’actual increment constant de parcel·les en les dites condicions en el terme municipal i la insuficient demanda del servici, per este Ajuntament s’ha estimat necessari establir una regulació bàsica d’esta figura addicionant-li noves funcionalitats, per a la qual cosa s’ha redactat i aprovat el Reglament Local Regulador del Servici Municipal del Banc de Terres que pot consultar ací.

L’objectiu d’este Reglament està constituït per la regulació de la intermediació entre titulars i arrendataris de parcel·les del terme municipal a efectuar per l’Ajuntament, com a mitjà de frenar la pèrdua de superfície agrària, facilitant la relació entre propietaris i agricultors, així com l’ordenació, administració i adjudicació "en precari" de les parcel·les procedents de les cessions efectuades per aquells a favor de l’Ajuntament de Xilxes/Chilches per a la seua posterior cessió i aprofitament per part dels agricultors interessats.

Qualsevol interessat podrà acudir a l’Ajuntament, departament de servicis agraris, formalitzant la sol·licitud corresponent d’acord amb el model oficial que se li facilitarà en les dependències municipals.

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Procediment General

Alta de parcel·les

Els propietaris de parcel·les rústiques que desitgen cedir en arrendament a un tercer o "en precari" a l’Ajuntament, han de comunicar-ho a través d’un formulari d’alta en el Registre del Banc de Terres.

Les dades referents al terreny que figuren en este Registre, seran públics.

Sol·licitud de finques

Qualsevol interessat a treballar alguna de les parcel·les que figuren en este Banc de Terres, haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament a través del formulari corresponent sol·licitant les dades de contacte del propietari.

D’esta manera es facilita el contacte entre arrendador i arrendatari.

Baixa de parcel·les

El propietari sol·licitarà, a través del formulari corresponent, la baixa en el Registre del Banc de Terres de les parcel·les que prèviament haja donat d’alta, si es produïx qualsevol dels motius següents:

  • Ha venut la parcel·la
  • Ha arrendat la parcel·la
  • Ja no desitja disposar-la en arrendament