dijous, 06 juliol 2017 13:00

Auditoría Urbanística 2017

Conclusiones sobre la gestión urbanística del Municipio de Xilxes

divendres, 22 agost 2014 12:50

Pla General d´Ordenació Urbana

La tramitació del Pla General d´Ordenació Urbana de Chilches/Xilxes que substituirà les vigents Normes Subsidiaries va iniciar la seua tramitació amb el document de Concert Previ del Pla General, que va ser remès, en data 21 de desembre de 2005, a l'administració autonòmica per a la seva consideració, i previ informe del Director General de Planificació i Ordenació Territorial, per la Comissió Territorial d'Urbanisme, en data 30 de gener de 2006, es va adoptar acord de superació de la fase de Concert Previ.

Redactat el Pla General d'aquest Municipi, per acord del Ple de l'Ajuntament de data 26 de juliol de 2006, es va sotmetre a informació pública, sol·licitant els corresponents informes sectorials a les administracions competents, empreses que gestionen i/o exploten infraestructures de serveis declarats essencials o d'utilitat pública i dictamen als municipis confrontants.

Conclosos els tràmits anteriors, el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30 de novembre de 2006 va acordar aprovar provisionalment el Pla General i elevar l'expedient a la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, amb la finalitat de que resolgués sobre la seva aprovació definitiva.