RECOMANACIONS SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE CASOS DE COVID-19 EN AÏLLAMENT DOMICILIARI
La transmissió del nou coronavirus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta. És poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors de 1-2 metres.
El temps de supervivència del virus en el medi ambient varia en les diferents superfícies (taules, portes, i altres elements) entre unes poques hores fins a diversos dies, al voltant de 72 hores, depenent de les condicions ambientals.
Segons el document de Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus (SARS-Cov-2), del Ministeri de Sanitat (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf), en els casos amb infecció respiratòria aguda lleu, sense criteri per a realitzar test diagnòstic, s'indica aïllament domiciliari. L'aïllament es mantindrà fins transcorreguts 14 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s'haja resolt. El seguiment i l'alta seran supervisats pel seu metge o metgessa d'atenció primària.
El Ministeri de Sanitat ha elaborat un document tècnic sobre maneig domiciliari del COVID-19 (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf) . D'acord amb aquest document:

  1. Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un poal de fem disposat al'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
  2. La bossa de plàstic (BOSSA 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-la en una segona bossa de fem(BOSSA 2),al costat de l'eixida de l'habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador (o els Equips de Protecció Individual del personal sanitari –ulleres, màscara, guants- que haja atés al pacient a domicili) i es tancarà adequadament abans d'eixir de l'habitació.
  3. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, es depositarà en la bossa de fem (BOSSA 3) amb la resta dels residus domèstics. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.
  4. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.
  5. La BOSSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta, estant terminantment prohibit depositar-la en els contenidors de recollida separada (color groc per a envasos, color blau per a paper, color verd per a vidre, o contenidor per a tèxtil) o el seu abandó en l'entorn.

Documento PDF

 

dimecres, 06 juny 2018 10:59

Ofertas de empleo, procesos selectivos

Para consultar ofertas de empleo o procesos selectivos que estén en curso,

diríjase al Tablón de Anuncios de la SEDE ELECTRONICA.

dilluns, 21 novembre 2016 11:10

Ple Municipal

 

El Ple és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans. Està integrat pels Regidors triats en les eleccions municipals:

PSOE: José Martínez Melchor (Alcalde-President), José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Mª Teresa Pines Chalmeta y Samuel Conesa Hernández.

Esquerra Unida: Erik Segarra Marco.

Ciudadanos: Manuel Blasco Felip.

PP: Vicente Martínez Mus (portavoz), Guzmán Vicente Hernández (portavoz suplente), Marta Lapuerta Arnau y Fernando Gimenez Gallego.

Està presidit per l'Alcalde i les seues sessions són públiques, no obstant això, pot acordar-se per majoria absoluta el caràcter secret del debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d'alguna persona.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries són aquelles que se celebren periòdicament. La periodicitat de les sessions es fixa per acord del Ple. Les extraordinàries són aquelles que no obeïxen a una periodicitat preestablida, se celebren, quan així ho decidix l'Alcalde o ho sol·licita, almenys, la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

Els acords adoptats en el Ple, queden reflectits en les Actes del Ple, les quals poden ser consultades en Seu Electrònica -> Tauler d'Anuncis -> Organs de Govern

Addicionalment, des de l´any 2016, les sessions del Ple són grabades i poden ser reproduïdes al següent enllaç de video-actes.

 

dilluns, 07 setembre 2015 00:00

Regidories

REGIDORIES:

  • FESTES, PERSONAL E INTERIOR    Regidor delegat: José Manuel Navarro Arnau

 

  • SERVICIS MUNICIPALS, SERVICIS SOCIALS, MAJORS I AMES DE CASA, SANITAT, MEDI AMBIENT, AGRICULTURA, RESIDUS I URBANISME  Regidora delegada: Patrocinio Valls Abad

 

  • ESPORTS I JOVENTUR   Regidor delegat: Samuel Conesa Hernández

 

  • PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TURISME I PLATGES, COMERÇ, SUBMINISTRAMENTS I CONTRACTACIÓ, HISENDA I COMPTES, PROMOCIÓ INDUSTRIAL, DESENVOLUPAMENT I TREBALL  Regidora delegada: Mª Teresa Pines Chalmeta

 

  • EDUCACIÓ, CULTURA I NOVES TECNOLOGIES   Regidor delegat: Erik Segarra Marco

 

 

 

dilluns, 06 juliol 2015 08:34

Alcaldia

ALCALDE

D. José Martínez Melchor

TINENCES D´ALCALDIA

1ª D. José Manuel Navarro Arnau

2ª D. Erik Segarra Marco

 

dilluns, 06 juliol 2015 08:11

Ciudadanos

D. Manuel Blasco Felip (Portavoz)

Per Decret d'Alcaldia de data 11/07/2014, s'ha acordat l'adhesió a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, prevista en la llei 25/2013 , de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i en l'Orde Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 

FACe és un Portal web des del qual els proveïdors de l'Ajuntament podran remetre les seues factures electrònicament.


FACe permet tant l'enviament de factures com la consulta de l'estat de la seua tramitació o l'anul·lació de les ja enviades. Així mateix disposa d'una aplicació de Gestió de Facturació Electrònica per a generar factures electrònica.

 

A partir del 15 de gener de 2015 serà obligatòria la presentació de factura electrònica a partir de 5.000,00 €, incloent impostos, sent potestatiu les inferiors al dit import.

 

Enllaç al Portal: www.face.gob.es/es/

 

Els codis DIR3 d'este Ajuntament, d'acord amb la seua estructura organitzativa, són:

 

Codi de l'oficina comptable:

L01120537 Ayuntamiento de Chilches/Xilxes

Codi de l'òrgan gestor: L01120537 Ayuntamiento de Chilches/Xilxes
Codi de la unitat de tramitació: L01120537 Ayuntamiento de Chilches/Xilxes

 

divendres, 09 maig 2014 11:36

Informació general

Emplaçament

Plaça d´Espanya, 5 (planta baixa)

12592 Chilches/Xilxes

Tel. 964 59 00 02 / 652 132 401 / 653 133 014

Fax. 964 59 04 25

Correu electrònic: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Horari d´atenció al públic

Dimarts i divendres de 9:00 a 11:30 hores

Equip administratiu

Jutgessa de Pau: Mª Ángeles Manzano Collado

Secretari: Jorge Moya Gómez

 

dimecres, 19 febrer 2014 10:10

Unitat de víctimes d´accidents de trànsit

La Unitat està en funcionament en totes les Direccions de Tràfic.

 

Si desitja més informació clique ací.

dimarts, 12 novembre 2013 09:19

Nueva aplicación eBando

cartel eBando