Alcaldia

ALCALDE

Ismael Minguet Teresa

Regidories

Regidoria d'Economia, Educació, Cultura i Turisme.

1ª Tenencia d'alcaldia   

Regidora delegada: María Teresa Melchor Ayala

 

Regidoria d' Esports, Promoció Económica i Medi Ambient.

Regidor delegat: Sergio Cherta Argudo

 

Regidoria de Recursos Humans, Seguritat Ciutadana i Transformació Digital.
Regidor delegat: Manuel Blasco Felip

 

Regidoria de Festes i Ciutat Saludable i Sostenible.
2ª Tenencia d'alcaldía

Regidor delegat: Joaquín Manzano Bello

 

Regidoria de Promoció Social, Comerç i Joventud.
Regidora delegada: Penélope Pérez Marco

 

Regidoria de Tradicions, Platjes i Contratacions.
Regidor delegat: Jaime Andrés Velasco Castro

 

Comissions informatives

ECONOMIA, EDUCACIÓ, CULTURA I TURISME (COMISSIÓ ESPECIAL DE CONTERS)

Competencies: Educació, Cultura, Hisenda, Majors, Mestreses de casa, Turisme i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició

TitularsMaría Teresa Melchor Ayala, Penélope Pérez Marco i José Manuel Navarro Arnau.

SuplentsJoaquín Manzano Bello, Manuel Blasco Felip i José Martínez Melchor.

Secretaria: Salvador Almarche García / Francisco Javier Tortosa Gassó.

 

PROMOCIÓ SOCIAL, COMERÇ, JUVENTUT, ESPORTS, PROMOCIÓ ECONÓMICA I MEDI AMBIENT

Competències: Serveis Socials, Inmigració, Sanitat, Comerç, Juventut, Agricultura, Promoció Industrial, Desenvolupament, Ocupació, Urbanisme, Medi Ambient i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició:

TitularsPenélope Pérez Marco, Sergio Cherta Argudo i María Teresa Pinés Chalmeta.

SuplentsJoaquín Manzano Bello, Manuel Blasco Felip i Sandra Canós Juliá.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Yolanda Almansa Saura.

 
RECURSOS HUMANS, SEGURETAT CIUTADANA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Competències: Personal, Interior, Participació Ciutadana, Noves Tecnologies, Cementeri i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició:

TitularsManuel Blasco Felip, María Teresa Melchor Ayala i José Martínez Melchor.

SuplentsJoaquín Manzano Bello, Penélope Pérez Marco i José Manuel Navarro Arnau.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Yolanda Almansa Saura.
 

FESTES, CIUTAT SALUDABLE I SOSTENIBLE, TRADICIONS, PLATJES I CONTRATACIONS

Competències: Esdeveniments, Fires, Associacions de Festes, Obres, Servicis, Espectacles Taurins, Platjes, Contratació temporal i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició:

TitularsJoaquín Manzano Bello, Jaime Andrés Velasco Castro i Sandra Canós Juliá.

SuplentsMaría Teresa Melchor Ayala, Penélope Pérez Marco i José Martínez Melchor.

Secretaria: Yolanda Almansa Saura / Manuel Vicente Gil González.

 

El plenari municipal

El Plenari és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans i està integrat pels 11 Regidors triats a les eleccions municipals:

 

PP (7): Ismael Minguet Teresa (Alcalde-President), María Teresa Melchor Ayala, Sergio Cherta Argudo, Manuel Blasco Felip (portaveu), Joaquín Manzano Bello (portaveu suplent), Penélope Pérez Marco i Jaime Andrés Velasco Castro.

PSOE (4): José Martínez Melchor (portaveu), José Manuel Navarro Arnau (portaveu suplent), Mª Teresa Pines Chalmeta i Alejandra Canós Juliá.

 

Està presidit per l'Alcalde i les seues sessions són públiques, no obstant això, pot acordar-se per majoria absoluta el caràcter secret del debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d'alguna persona.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries.

Les sessions ordinàries són aquelles que se celebren periòdicament. La periodicitat de les sessions es fixa per acord del Ple.

Les extraordinàries són aquelles que no obeïxen a una periodicitat preestablida, se celebren, quan així ho decidix l'Alcalde o ho sol·licita, almenys, la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

Els acords adoptats en el Ple, queden reflectits en les Actes del Ple, les quals poden ser consultades en Seu Electrònica -> Tauler d'Anuncis -> Organs de Govern

Addicionalment, des de l´any 2016, les sessions del Ple són grabades i poden ser reproduïdes al següent enllaç de video-actes.