Intervenció-Tresoreria

Impresos

Imprés per a la comunicació de dades bancàries particulars

descàrrega

Imprés per a la comunicació de dades bancàries empreses

descàrrega

Imprés per a sol·licitar ajornament o fraccionament

descàrrega

Calendari del contribuent

Els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic corresponents a l’exercici de 2024, son els següents:

1. Períodes de pagament dels tributs gestionats pel Servici de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial:

Primer cobrament: del 15 de març al 15 de maig: (domiciliats el 5 d'abril)

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Segon cobrament: del 6 de maig al 8 de juliol (domiciliats el 5 d'juny)

IBI Urbana (Primer 50%)

Tercer cobrament: del 5 de juliol al 5 de setembre (domiciliats el 5 d'agost)

IBI Urbana (Segon 50%)

IBI Rústica

IBI Característiques Especials

Taxes (fem, residus i gual)

Impost Activitats Econòmiques

2. Períodes de pagament dels tributs gestionats per la Societat de Foment Agrícola Castellonenc, S.A. (Periodicitat trimestral):

Taxa per distribució d’Aigua i Taxa Clavegueram.

 

Punt general d'entrada de factures electròniques

Per Decret d'Alcaldia de data 11/07/2014, s'ha acordat l'adhesió a la plataforma electrònica «FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques» de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, prevista en la llei 25/2013 , de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i en l'Orde Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 

FACe és un Portal web des del qual els proveïdors de l'Ajuntament podran remetre les seues factures electrònicament.

 

FACe permet tant l'enviament de factures com la consulta de l'estat de la seua tramitació o l'anul·lació de les ja enviades. Així mateix disposa d'una aplicació de Gestió de Facturació Electrònica per a generar factures electrònica.

 

A partir del 15 de gener de 2015 serà obligatòria la presentació de factura electrònica a partir de 1.000,00 €, incloent impostos, sent potestatiu les inferiors al dit import.

Enllaç al Portal: www.face.gob.es/es/

Els codis DIR3 d'este Ajuntament, d'acord amb la seua estructura organitzativa, són:

Codi de l'oficina comptable:

L01120537 Ayuntamiento de Chilches/Xilxes

Codi de l'òrgan gestor: L01120537 Ayuntamiento de Chilches/Xilxes
Codi de la unitat de tramitació: L01120537 Ayuntamiento de Chilches/Xilxes